John Taliaferro said this quote

Beaten armies always shout, TREASON!