Thomas Middleton said this quote

Tis time to die, when 'tis a shame to live.