പുറത്തിത്രയും മമതകള് മുഴുവന്ആടയാഭരണങ്ങളും അണിഞ്ഞ്കൈകൊട്ടി വിളിച്ചിട്ടും നിങ്ങളുടെ ഉറ്റവര്എന്തുകൊണ്ട് വീട്വിട്ടിറങ്ങി പോകുന്നില്ല , എന്തുകൊണ്ട്നിങ്ങളുടെ കൗമാരകാരനായ മകന്മദ്യപിക്കുന്നിലല് ,പെണ്കുട്ടി പ്രണയത്തിന്റെ മായ പങ്കാളിയെ ചുറ്റിപിടിച്ചുപുലരിയോളം നൃത്തം ചവിട്ടുന്നില്ല ,പുറത്തേക്ക്പോകാന് ഉയര്ത്തിയ പാദങ്ങള് ഒരു നിലവിളിയോടെ താഴ്ത്തി അവര്ട് ഉള്ളിലേക്ക് ഓടിപോയതെന്തുകൊണ്. രണ്ടു പേര്ക്കിടയില് സംഭവിച്ചതതാണ് , ശരിയായ രണ്ടു പേര് തെറ്റായ ഒരു കാലത്തില് കണ്ടു മുട്ടുകയെന്നു പറയുന്നതുപോലെ .ആരോ ചിലര്കുറുകെ കടക്കാനുള്ള വൈമുഖ്യം കൊണ്ട് അവര് അങ്ങനെ നിന്ന്പോയതാണ് .അങ്ങനെതന്നെയായ­ിരിന്നോ അതുവേണ്ടിയിരുന്നതെന്ന്പറയാനുള്ള ധൈര്യമോന്നുമില്ല.ദൈവമേ, ഈ വാതില് പടികള് എന്തുകൊണ്ടാണ്നീ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് ... ?തടി തരങ്ങള് കൊണ്ടല്ല എന്ന് വരുമോ ..?നിങ്ങളുടെ സ്നേഹം ഒരുകടമ്പയായി കുറുകെ കിടക്കുമ്പോള് ആര്ക്കാണ്പുറത്തു കടക്കാനാവുക ..

~ Boby Jose Kattikad

They want us to be afraid. They want us to be afraid of leaving our homes. They want us to barricade our doors and hide our children. Their aim is to make us fear life itself! They want us to hate. They want us to hate 'the other'. They want us to practice aggression and perfect antagonism. Their aim is to divide us all! They want us to be inhuman. They want us to throw out our kindness. They want us to bury our love and burn our hope. Their aim is to take all our light! They think their bricked walls will separate us. They think their damned bombs will defeat us. They are so ignorant they don’t understand that my soul and your soul are old friends. They are so ignorant they don’t understand that when they cut you I bleed. They are so ignorant they don’t understand that we will never be afraid, we will never hate and we will never be silent for life is ours!

~ Kamand Kojouri

Failure to put the relationship on a slower timetable may result in an act that was never intended in the first place. Another important principle is to avoid the circumstances where compromise is likely. A girl who wants to preserve her virginity should not find herself in a house or dorm room alone with someone to whom she is attracted. Nor should she single-date with someone she has reason not to trust. A guy who wants to be moral should stay away from the girl he knows would go to bed with him. Remember the words of Solomon to his son, “Keep to a path far from her, do not go near the door of her house” (Proverbs 5:8). I know this advice sounds very narrow in a day when virginity is mocked and chastity is considered old-fashioned. But I don’t apologize for it. The Scriptures are eternal, and God’s standards of right and wrong do not change with the whims of culture. He will honor and help those who are trying to follow His commandments. In fact, the apostle Paul said, “He will not let you be tempted beyond what you can bear” (1Corinthians 10:13). Hold that promise and continue to use your head. You’ll be glad you did.

~ James C. Dobson